syllabus

Mehatronika

Preddiplomski stručni studij se sastoji od pripremnog dijela (I. i II. semestar), te od stručnog dijela (od III. do VI. semestra). Osim obveznih kolegija studenti u V. semestru upisuju i dva izborna kolegija od više ponuđenih. Stručna se praksa provodi u VI. semestru. U VI. se semestru izrađuje i završni rad. Izradom i obranom završnog rada na završnom ispitu, student završava preddiplomski studij. Završetkom preddiplomskog studija student stječe kompetencije osnovnih inženjerskih znanja iz strojarstva, industrijske elektronike i primijenjene informatike. Programom i strukturom studija osigurano je integrirano stjecanje znanja bez tradicionalnih strogih podjela između navedenih inženjerskih grana. Integrirano znanje mu omogućuje interdisciplinarni pristup radnim zadatcima u struci. Završetkom preddiplomskog studija student je osposobljen za integriranje nadzorne i upravljačke elektronike, hidraulike i pneumatike, te informatičke podrške u proizvodnji i strojogradnji. Time su obuhvaćeni temeljni poslovi konstrukcije, projektiranja i održavanja mehatroničkih sustava.

Ishodi učenja studija su:

Znanje i razumijevanje

 • Znati povezati i upotrijebiti matematičke, računalne i tehničke alate, te metode i inženjerske principe  u postupcima analize i sinteze mehatroničkih komponenata, uređaja i sustava.
 • Usvajiti nove tehnologije i primjeniti stečena znanja i vještina za obavljanje složenih stručnih poslova u integriranom okružju mehatronike.
 • Primijeniti osnovna načela osiguranja i upravljanja kvalitetom.
 • Primijeniti osnovna sigurnosna i zakonska rješenja u inžinjerskom, društvenom i okolišnom kontekstu.
 • Razviti etički i moralni pristup radu.

Primjena znanja i analiza

 • Analizirati, osmisliti i predložiti različite pristupe, procedure i rezultate inžinjerskih problema iz prakse u analizi, projektiranju i razvoju komponenti, strojeva, uređaja i opreme, temeljene na modelu mehatroničkih sustava, simulacijama, mjerenju relevantnih komponenti i važećim standardima uz izradu prateće dokumentacije.
 • Provoditi eksperimente i mjerenja u laboratoriju i stvarnim industrijskim mehatroničkim sustavima.
 • Primijeniti odgovarajuće programske alate za modeliranje, projektiranje, analizu i verifikaciju mehatroničkog sustava i njegovih komponenti.
 • Upotrijebiti računalne principe i metode koje se odnose na strukture podataka, arhitekturu i organizaciju računala, programske jezike, operacijske sustave i mreže.
 • Održavanje i testiranje hidropneumatskih, elektromehaničkih i elektroničkih sustava te interpretaciju dobivenih podataka, provedba eksperimenata u laboratorijskim i industrijskim uvjetima.

Zaključivanje i rasuđivanje (samostalnost)

 • Interpretirati prikupljene podatke i rezultate mjerenja.
 • Osmisliti kreativna rješenja za elektroničke komponente, sklopove i/ili programsku podršku za primjenu u mjernoj elektronici, procesiranju signala, računalnim mrežama, regulacijskim sustavima, energetskoj elektronici i proizvodnim procesima.
 • Kreirati algoritme za modeliranje i kreiranje sustava, te hardverske i softverske komponente integriranih mehatroničkih sustava uz poštivanje ograničenja koje nameću cijena, kvaliteta, sigurnost rada i utjecaj na okoliš.

 Komuniciranje stavova, ideja, problema i rješenja

 • Sudjelovati u timskom radu i samostalno prezentirati stručne sadržaje.
 • Iznositi ideje i kvalitetno prezentirati rezultate rada iz područja mehatronike - usmeno, pismeno, simulacijom i modelima.
 • Razviti sposobnost korištenja komunikacijskih i informatičkih tehnologija.

Razvijene vještine učenja

 • Služiti se stranim jezikom u svakodnevnoj stručnoj komunikaciji i korištenju literarure.
 • Koristiti i prikazati primjenu naučenih tehnika, znanja i vještina, upotrebom suvremeni alata potrebnih u inženjerskom radu uz izradu izvješća i dokumentacije, te kroz upravljanje stručnim projektima.
 • Pridonijeti usavršavanju tehničkog, društvenog i poslovnog okruženja te sudjelovati u sustavu cjeloživotnog obrazovanja, te se osposobiti se za pretraživanje literature, baza podataka i drugih izvora informacija.
 • Koristiti računalne metode pri planiranju, projektiranju i realizaciji projekata.