Novost

Priznanja izvrsnim studentima sigurnosti i zaštite

08.09.2022 07:45 Novosti

U  Karlovcu su glavni urednik Željko Sven Bukovski, dipl. ing. el. i mr. sig. Vitomir Begović, urednik znanstveno-stručnog časopisa „Sigurnost“, i dekani ustanova koje izvode studijske programe sigurnosti i zaštite: prof. dr. sc. Zdenka Zovko Brodarac s Metalurškog fakulteta u Sisku, Ivan Štedul, prof., s Veleučilišta u Karlovcu i dr. sc. Saša Hirnig, prof. v. š. s Veleučilišta u Rijeci, potpisali akt o suradnji, temeljem kojeg će svake godine nagraditi studente koji su ostvarili najbolje ocijene tijekom studija te izradili najbolje završne i diplomske radove iz područja sigurnosti i zaštite.

Svrha i cilj nagrađivanja završnih i diplomskih radova  iz područja sigurnosti i zaštite je: razvijanje i poticanje interesa studenata za područje sigurnosti i zaštite, trajna suradnja časopisa „Sigurnost“ i visokoškolskih obrazovnih ustanovama u području sigurnosti i zaštite, suradnja s nastavnicima koji se bave problematikom sigurnosti i zaštite, promicanje programa cjeloživotnog učenja i stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja u području sigurnosti i zaštite te promicanje kulture sigurnosti, kao i značenja i uloge stručnjaka za zaštitu na radu.

Nagrada uključuje priznanje u pisanom obliku, pravo na objavu članka s temom nagrađenog rada u časopisu, besplatno sudjelovanje na tradicionalnoj godišnjoj konferenciji u organizaciji časopisa i mogućnost stjecanja praktičnog radnog iskustva u ovlaštenoj tvrtki za poslove zaštite na radu.

Školovanje inženjera sigurnosti i zaštite na radu u Hrvatskoj ima bogatu tradiciju, a upravo ove godine navršava se 60 godina kontinuiranog  obrazovanja čime se može pohvaliti malo zemalja u svijetu. Naime, rješenjem Izvršnog vijeća Hrvatske 1962. godine osnovana je Viša tehnička škola za sigurnost na radu u Zagrebu, a jedan od osnivača bio je i nakladnik znanstveno-stručnog časopisa „Sigurnost“ koji navršava 65 godina redovnog izlaženja.

Uspješnu tradiciju ustrojavanja i izvođenja preddiplomskih i diplomskih stručnih i sveučilišnog studija danas provode Metalurški fakultet u Sisku koji obilježava 62. godinu osnivanja, Veleučilište u Karlovcu koje je ove godine obilježilo 25 godina osnivanja i Veleučilište u Rijeci, koje će iduće godine obilježiti jubilej četvrt stoljeća od osnivanja.

Nazočni predstavnici ovih institucija u suradnji sa Znanstveno-stručnim časopisom „Sigurnost“ predstavili su zajedničku misiju promicanja sigurnosti, zaštite zdravlja na radu i radnog okoliša u okviru kvalitetnog sustava visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, te stimuliranja postignutih izvrsnih rezultata studenata ovog studija u Hrvatskoj.

Zaštita na radu u širem smislu predstavlja sustav čijom se primjenom ostvaruju sigurni radni uvjeti, s ciljem sprječavanja rizika u odnosu na opasnosti, štetnosti i napore koji se mogu javljati pri obavljanju poslova, a koji mogu uzrokovati ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti vezane uz rad te ostale materijalne i nematerijalne štete za vrijeme rada ili u vezi s radom.

Zaštita na radu nije izolirano područje, budući da  primjerena zaštita na radu izravno utječe na gospodarstvo kroz produktivnost, konkurentnost i poslovnu uspješnost, zatim na tržište rada kroz raspoloživost radne snage i radnu sposobnost, na stabilnost i održivost mirovinskog sustava kroz smanjenje preranog odlaska radnika u prijevremene i invalidske mirovine te duži ostanak u svijetu rada, dok u zdravstvenom sustavu doprinosi smanjivanju listi čekanja na zdravstvene usluge te manje izdatke i troškove zdravstvene skrbi.

Kvaliteta obrazovanja stručnjaka za zaštitu na radu tijekom studija, uvažavanje njihovog značenja i podizanje kvalitete njihovog rada osiguranjem kontinuiranog unapređivanja znanja, vještina i kompetencija, jedan su od najvažnijih prioriteta u zauzimanju za unapređivanje zaštite na radu kao područja od posebnog društvenog interesa u Republici Hrvatskoj.

Pored odgovarajućeg statusa u radnim sredinama, visoka razina stručnosti i rad stručnjaka za zaštitu na radu, kao nositelja stručnih poslova u tvrtkama i ustanovama je od osobite važnosti, kako bi se učinkovitom i pravodobnom prevencijom djelovalo na otklanjanje uzroka i sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih i drugih bolesti povezanih s radom.

Zadaće stručnjaka zaštite na radu iznimno su  zahtjevne, složene i odgovorne, i slijedom toga zahtijevaju odgovarajuće široko znanje, vještine i kompetencije za obavljanje i vođenje svih stručnih poslova integralne sigurnosti; zaštite na radu, zaštite zdravlja i  radnog okoliša, a koje je moguće steći pohađanjem studija, ali i cjeloživotnim učenjem.

Stručnjak zaštite na radu mora imati stručnu neovisnost, mora pružati stručnu pomoć poslodavcu (njegovim ovlaštenicima) te radnicima (njihovim povjerenicima), mora donositi odluke u vezi struke i za njih snositi odgovornost, mora profesionalnim, stručnim i odgovornim radom „štititi” poslodavca kao odgovornu osobu za zaštitu na radu, mora brinuti o sigurnosti i zaštiti radnika, provoditi učinkovit unutarnji nadzor i poduzimati potrebne mjere te mora surađivati sa svim organizacijskim jedinicama i vanjskim dionicima.

Budući da se radi o interdisciplinarnom području i stečenim širokim znanjima, primjeri iz prakse potvrđuju da kvalitetni stručnjaci zaštite na radu mogu uspješno raditi različite zahtjevne i odgovorne  poslove, na različitim  nivoima i u širokom rasponu djelatnosti, pa ovo zanimanje postaje sve više traženo na tržištu rada.

Polazeći od određenja da su sigurnost na radu, zaštita zdravlja i radnog okoliša područja od posebnog društvenog interesa u Republici Hrvatskoj, suradnja časopisa „Sigurnost“ i visokoškolskih obrazovnih ustanova na promoviranju i nagrađivanju najboljih studenata, otvara i niz drugih područja zajedničkog djelovanja u narednom razdoblju, usmjerenih na unapređivanje statusa stručnih osoba za sigurnost i zaštitu, kao i implementaciju kulture sigurnosti u najširem smislu, kao okosnice preventivnog djelovanja u sprječavanju ozljeda na radu, profesionalnih i drugih bolesti te  očuvanja radne sposobnosti radnika i mogućnosti dužeg radnog vijeka.

 

Preuzeto s karlovački.hr