Novost

Natječaj

05.10.2022 08:00 Natječaji

Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, Karlovac, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

1. Raspisuje se javni natječaj za:

1.1. izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju profesor visoke škole u trajnom zvanju, za znanstveno područje: društvene znanosti (2.), znanstveno polje: ekonomija (5.01.), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

1.2. izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju profesor visoke škole, za znanstveno područje: društvene znanosti (5.), znanstveno polje: ekonomija (5.01.), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

2. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i        visokom obrazovanju (NN: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN: 20/12, 85/13, 04/15).

3. Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova NN broj: 82/08, 69/17).

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 - pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13, 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). 

4. Prijavu, životopis i podatke iz nastavne, stručne i znanstvene djelatnosti, kao i presliku domovnice, diplome, potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a, odluku o dosadašnjem izboru ako posjeduje, od čega popis radova i radove u elektroničkom obliku na CD-u u PDF formatu, dostaviti na adresu:

 

Veleučilište u Karlovcu

Trg J.J. Strossmayera 9, 47 000 Karlovac

S naznakom: „Za natječaj“

 

5. Rok za prijavu: 30 (trideset) dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

6. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

7. Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni. Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Veleučilište u Karlovcu, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.