Novost

NATJEČAJ za zapošljavanje - Voditelj informatičke službe

11.07.2022 14:42 Natječaji

Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, Karlovac, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje

I. Raspisuje se javni natječaj za zapošljavanje:

1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu I. vrste - Viši stručni savjetnik (Voditelj informatičke službe)

  1. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz probni rad od šest mjeseci.


Uz prijavu na natječaj kandidati su obavezni priložiti:

- životopis

- presliku domovnice

- presliku diplome

- potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a

- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)


  1. Kandidati trebaju ispunjavati:


Minimalne zahtjeve za stručnim kvalifikacijama i vještinama:

  • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno istovjetni studij računarstva, elektrotehnike ili informatike sukladno ranije važećim propisima

  • 3 godine radnog iskustva u poslovima iz područja informacijskih tehnologija

  • poznavanje UNIX-odinih operativnih sustava na administrativnoj razini

  • poznavanje Microsoftovih operativnih sustava na administrativnoj razini

  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

II.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN broj: 82/08 i 69/17).

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13, 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

III.. Rok za prijavu: 15 (petnaest) dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, 47000 Karlovac

S naznakom:

Za natječaj: Viši stručni savjetnik (Voditelj informatičke službe)

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisanim putem obaviješteni u zakonskom roku. Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj može biti poništen, u cijelosti ili djelomično.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Veleučilište u Karlovcu, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.