Suradnik za graf.dizajn

PROGRAM CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA „SURADNIK ZA GRAFIČKI DIZAJN“

Odobrenje za rad:

  • Stručno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Klasa: 602-07/19-01/165, Ur.br.: 332-04-02/3-20-02 od 15.01.2020.g. za program obrazovanja odraslih Suradnik za grafički dizajn i program Prerađivač ljekovitog bilja na Veleučilištu u Karlovcu

  • Rješenje o odobrenju izvođenja programa za obrazovanje odraslih, izdanog od Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: UP/I-602-07/20-03/00037, Ur.br.: 533-05-20-0002 od 12.02.2019. za program osposobljavanja odraslih za poslove Suradnik za grafički dizajn i poslove Prerađivača ljekovitog bilja na Veleučilištu u Karlovcu

Trajanje i uvjeti programa:

Trajanje programa : 125 nastavnih sati

Uvjeti upisa:

1) najmanje završena srednja škola u trogodišnjem trajanju

2) poznavanje osnova rada na računalu.

U sljedećem tabličnom prikazu navedene su nastavne cjeline i trajanje pojedinih cjelina:

Nastavna cjelina

Nastavnih sati

Osnove informatike i aplikacijska struktura

10

Teorija grafičkog dizajna

10

Obrada fotografija i priprema materijala

25

Grafičko dizajniranje i procesi u praksi

35

Administracija i komunikacija

15

Zaštita na radu

5

Praktična nastava

25


Po završetku programa, polaznici pristupaju polaganju ispita.

Nakon uspješno položenog ispita, Veleučilište polaznicima izdaje Uvjerenje o osposobljavanju za program: SURADNIK ZA GRAFIČKI DIZAJN.

Cijena: na upit

Za sve daljnje informacije zainteresirani se mogu obratiti putem telefona 047/ 843 568, ili

e-maila : marijana.blazic(at)vuka.hr ili sandra.zavadlav(at)vuka.hr

Izrada programa financirana je sredstvima ESF, u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., temeljem Ugovora o provedbi projekta „Zaposli se i ti“ kodni broj : UP.01.3.1.01.0091.