O studiju

Redoviti i izvanredni stručni studij sigurnosti i zaštite za profil BACCALAUREUS (PRVOSTUPNIK) sigurnosti

Stručni studij sigurnosti i zaštite

Studij sigurnosti i zaštite djeluje od akademske godine 2000./2001. Prijedlog stručnog studijskog programa, usklađen sa odredbama Bolonjske deklaracije, dobio je dopusnicu od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa klasa :up/1-60204/04-15/0029, ur. broj: 533-07-04-1, od 13.prosinca 2004.godine, a sukladno zaključku Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu od 21.rujna 2004. godine klasa : 602-11/04-01/07, ur. broj : 533-07-04-15.

Studijski program izrađen je u skladu s odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara, Statuta Veleučilišta u Karlovcu, te Bolonjskom i Sorbonskom deklaracijom.

Donošenjem novog Zakona o zaštiti na radu prvi put je u Hrvatskoj utvrđena obveza poslodavca da ovisno o broju zaposlenika zaposli jednoj ili više stručnjaka za zaštitu na radu, čiju će stručnu spremu, radno iskustvo, programe i način polaganja stručnog ispita posebnim aktom propisati ministar nadležan za rad.

Pravilnikom o stručnoj spremi, radnom iskustvu, programima, sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita stručnjaka za zaštitu na radu predviđeno je da stručnjak za zaštitu na radu za rad i industriji, graditeljstvu, poljoprivredi, šumarstvu i drugim djelatnostima mora imati visoku stručnu spremu (studij zaštite na radu) i odgovarajuće radno iskustvo.

Propisima iz zaštite od požara (Pravilnik o sadržaju općeg akta iz zaštite od požara), utvrđena je obveza pravne osobe da utvrdi stručnu spremu zaposlenika odgovornih za poslove zaštite od požara. Slični zahtjevi pojavljuju se i u propisima o zaštitarskoj djelatnosti, zaštiti imovine te zaštiti i spsašavanju.

Postojeće analize stanja u području opće sigurnosti ljudi, te njihove zaštite na radu i zaštite od požara, ukazuju na zabrinjavajuće stanje, unatoč deklarativnim stavovima i svim poduzetim mjerama i aktivnostima u društvu.

Prema raspoloživim podacima, prosječno se godišnje u Republici Hrvatskoj ozlijedi 23.000 radnika, od kojih ¾ neposredno na radu, ¼ u vezi s radom, a 130 radnika oboli od profesionalnih bolesti. Zbog toga se godišne izgubi najmanje 550.000 radnih sati. Prema podacima Državnog inspektorata, na razini višegodišnjih prosjeka, mjesečno se ozlijedi 1.847 radnika, od kojih troje pogine neposredno na radu, jedan u okolnostima vezanim uz rad, a 65 radnika se teško ozlijedi.

Uz organizacijske i razne druge probleme, očito je da bez stručnih kadrova u ovom području ne može doći do znatnijih pomaka.

Obrazovanjem i osposobljavanjem kadrova iz ovog područja daje se znatan doprinos sprečavanju i smanjenju nesreća, ozljeda, profesionalnih bolesti, smrtnih stradanja, te time smanjenju nastajanja potencijalih materijalnih šteta u društvu. Obrazovanjem i stvaranjem kulture sigurnosti, budući stručnjaci će svoja znanja moći prenositi na sve zaposlenike i građane, čime će u znatnoj mjeri utjecati na smanjenje neželjenih posljedica u društvu.

Naziv studija

Stručni studij studij sigurnosti i zaštite

Nositelj i izvođač studija

Nositelj studija je Veleučilište u Karlovcu, a izvođač studija je Odjel Sigurnosti i Zaštite pri Veleučilištu u Karlovcu. Adresa nositelja i izvođača studija je Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera, Karlovac. Nastava se održava na istoj adresi.


Trajanje studija

Trajanje preddiplomskog studija je tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara. Bodovna vrijednost preddiplomskog studija je 180 ECTS bodova.

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija:

Stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sigurnosti i zaštite: (bacc.ing.sec.)