Upravno vijeće

Veleučilištem upravlja Upravno vijeće.

Djelokrug Upravnog vijeća određen je Zakonom, Uredbom o osnivanju i čl. 86. do 93. Statuta Veleučilišta.

Članovi Upravnog vijeća Veleučilišta u Karlovcu, prema Odluci RH MZO, Klasa 640-01/12-03/00039, ur.br.:533-04-20-0004 od 17.04.2020. i Odluci RH MZO Klasa 640-01/12-03/00039, ur.br.:533-04-20-0005 od 11.11.2020., Odluka 220-68-01-2020 sa 68. sjednice Upravnog vijeća održane 23.12.2020., Odluka 1300-167-19/2021. sa 167.sjednice Stručnog vijeća održane 23.12.2021., Odluke Stručnog vijeća 170-30/2022-18 održane 28.02.2022. i Odluke broj 3/2022. sa 1.sjednice Radničkog vijeća održane 15.03.2022.

  Ime i prezime funkcija
1. Kristina Gerber Sertić predsjednica, MZO
2. Žarko Latković vanjski član, FZOEU
3. Dr.sc. Lidija Tepeš Golubić, prof.v.š. vanjski član, TVZ
4. Dr.sc. Zvonimir Matusinović, v.pred. član, predstavnik Veleučilišta u Karlovcu,
5. Dr.sc. Krunoslav Pintur, prof.v.š. član, predstavnik Radničkog vijeća Veleučilišta u Karlovcu