Nastava TZK

NASTAVA

Prema Zakonu o visokim učilištima Republike Hrvatske predmet Tjelesna i zdravstvena kultura (TZK) je obavezan u prvoj i drugoj godini redovnog studija. Iz ovog predmeta studenti ne dobivaju numeričke ocjene već samo potpis o redovitosti pohađanja nastave. Kriterij za dobivanju potpisa je identičan odredbi o dobivanju potpisa na visokoškolskim studijima što za kolegij TZK iznosi 30 sati nastave/vježbi po semestru. Konzultacije se održavaju u kabinetu nastavnika TZK i dvorani OŠ Grabrik, a sve potrebne informacije studentima su dostupne i putem oglasnih ploča i web stranice.

 

Cilj/zadatak tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju

 Cilj

- Poticanje razvoja psihofizičkih sposobnosti

- Stjecanje cjeloživotne navike za redovitom tjelovježbom kao preduvjetom za očuvanje i unapređenje zdravlja.

- Učenje novih motoričkih znanja

- Usavršavanje osnovnih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja

- Sprečavanje procesa deterioracije, tj. preranog smanjivanja razina osobina i

sposobnosti uslijed nedostatne tjelesne aktivnosti

- Osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje i racionalno, sadržajno

korištenje i provođenje slobodnog vremena

- Promicanje tjelovježbene i sportske kulture

- Preventivno djelovanje u kvaliteti življenja

 

Zadatak

- Usvajanje teorijskih i praktičnih motoričkih znanja u svrhu osposobljavanja studenata

za samostalno tjelesno vježbanje

- Povezivanje interesa studenata prema određenim kineziološkim aktivnostima u svrhu

zadovoljavanja potreba za kretanjem

- Usvajanje znanja o značaju svakodnevnog tjelesnog vježbanja u svrhu utjecaja na

antropološka obilježja te postizanja uspjeha u studiju i budućem zanimanju

- Isticanje značaja zdravstvene kulture u svrhu očuvanja i unapređenja zdravlja

- Upoznavanje s rizicima štetnosti po zdravlje kod raznih ovisnosti.

- Promicanje značaja kvalitetne prehrane

- Prevencija pretilosti

- Informiranost studenata o najnovijim istraživanjima o zdravlju

- Utjecaj na timski rad

- Uključivanje studenata u sportske aktivnosti

- Uključivanje studenata u sportska natjecanja

 

Elementi vrednovanja/pravo na potpis

1. Redovitost i angažiranost na nastavi

2. Sudjelovanje u vannastavnim kineziološkim aktivnostima

3. Sudjelovanje u studentskim sportskim natjecanjima

 

Posebni uvjeti za dobivanje potpisa:

Oslobođenje od nastave TZK na visokim učilištima moguće je ostvariti djelomično ili potpuno za tekući semestar. Molbe i potrebna dokumentacija za oslobođenje predaju se predmetnom nastavniku na konzultacijama početkom semestra za tekući semestar. S obzirom da zakonski ne postoji pravo oslobođenja od nastave TZK, potpuno oslobođenje mogu ostvariti samo studenti/ice s posebnim potrebama.

Studenti mogu biti oslobođeni po sportskoj ili zdravstvenoj osnovi:


1. Sportska oslobođenja

Odnose se na sportaše koji se aktivno bave sportom i redovito treniraju, a mogu biti djelomično ili potpuno oslobođeni od pohađanja nastave. Sportaši su obvezni nastupati na službenim natjecanjima za Veleučilište u Karlovcu ukoliko je njihov sport u sustavu natjecanja ili pomagati u pripremama i vođenju ekipa. U protivnom, ne može im se priznati oslobođenje.

Na početku nastave, a najkasnije do 1. studenog iste godine predati svom nastavniku TZK:

• Molbu za oslobođenje,

• Potvrdu Saveza i Kluba za koji nastupate,

• Kopiju sportske knjižice za tekuću godinu s obavljenim liječničkim pregledom, uz

predočenje članske iskaznice.

 

2. Zdravstvena oslobođenja

Odnose se na studente koji predaju zahtjev za oslobođenje od nastave TZK po zdravstvenoj osnovi. Oslobođenje se može dobiti i tijekom trajanja semestra ukoliko je u pitanju povreda ili bolest. U tom slučaju potrebno je donijeti ispričnicu za taj period, isključivo od osobnog liječnika.

- Na početku nastave, a najkasnije do 1. studenog iste god. predati svom nastavniku

TZK:

• Kopiranu zdravstvenu dokumentaciju i potvrdu svog liječnika o djelomičnom ili

potpunom oslobođenju,

• Molbu za oslobođenje.

 

3. Prijepis potpisa

U skladu s Bolonjskom deklaracijom studenti/ce koji su izvršili obvezu prema kolegiju tjelesna i zdravstvena kultura na bilo kojem visokom učilištu stječu pravo prijepisa potpisa na drugom visokom učilištu.

- Kod prijepisa potpisa donijeti oba indeksa.

 

Nositelji kolegija Tjelesna i zdrastvena kultura na stručnim studijima:

J.Protić, prof: Ugostiteljstvo, Tekstilstvo, Prehrambena tehnologija

M.Prahović, prof: Sigurnost i zaštita, Strojarstvo, Mehatronika