Novost

NATJEČAJ za radno mjesto

19.01.2018 13:39 Novosti

Veleučilište u Karlovcu, Trg J.J. Strossmayera 9, Karlovac, raspisuje javni

NATJEČAJ za radno mjesto

Tajnica dekana, položaj II. vrste - voditelj (šef) odsjeka, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, jedan izvršitelj/izvršiteljica (zamjena za vrijeme trajanja rodiljnog/roditeljskog dopusta)

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

- završen preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni studij, sa stečenih najmanje 180 ECTS bodova, odnosno istovrijedni studij sukladno ranije važećim propisima iz područja društvenih znanosti.

- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci

- poznavanje rada na računalu

- aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

- životopis

- presliku domovnice

- presliku diplome

- potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti

spolova NN broj: 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012 i 69/2017).

Osobe s invaliditetom imaju prednost pod jednakim uvjetima (čl. 9. st. 1. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom NN: 157/2013 i 152/2014).

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu na natječaj, pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom (čl. 9. st. 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom).

Rok za prijavu: 8 (osam) dana.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Veleučilište u Karlovcu, Trg J.J. Strossmayera 9, 47 000 Karlovac

S naznakom „Za natječaj - Tajnica dekana“

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisanim putem obaviješteni u zakonskom roku.