Novost

Objava natječaja TP 07-2018

06.03.2019 11:28 Novosti

Veleučilište u Karlovcu, zajedno s partnerima, korisnik je bespovratnih EU sredstava u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., natječaja ''Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III, unutar kojeg provodi projekt ''Novim vještinama do zaposlenja'' kodni  broj : UP.01.3.1.01.0092

Za potrebe provedbe istog projekta namjerava sklopiti jedan ili najviše četiri ugovora kako bi osiguralo vanjske stručnjake za provođenje radionica za:

 

1)      Provedba četiri radionice Izrade poslovnog plana za program ruralnog razvoja na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije

2)      Provedba 16 radionica u 16 jedinica lokalne samouprave Osnaživanje ljudskih kapaciteta i mogućnosti razvoja ruralnog turizma kroz valorizaciju prirodne, kulturne i povijesne baštine na području Karlovačke i Sisačko moslavačke županije.

Predmet nabave je podijeljen u 4 (četiri) grupe.

Na natječaj se mogu prijaviti fizičke ili pravne osobe za izvršenje usluge za svaku grupu zasebno ili za više grupa za koje zadovoljavaju postavljene kriterije kao i za izvođenje edukacija/radionica na području:

1)    Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije
2)    Samo za područje Sisačko-moslavačke županije
3)    Samo za područje Karlovačke županije

Vrijednost nabave bez PDV-a je 35.200,00 kn, (s PDV-om 44.000,00 kn.)

Rok za dostavu ponude: 12.03.2019. godine do 12:00 sati dostavljeno na adresu Veleučilišta u Karlovcu bez obzira na način dostave

Više informacija o predmetu natječaja i svi ostali uvjeti i upute nalaze se u dokumentu Poziv na dostavu ponuda.

Sve obavijesti u svezi ovog nadmetanja mogu se dobiti putem e-maila do najkasnije posljednjeg dana prije roka određenog za dostavu ponuda samo od ovlaštenih kontakt osoba:
-    Ana Tomašić, struč.spec.mech tel. 047/843-568, e-mail: fuduric.ana(at)vuka.hr
-    Maja Mikšić, struč.spec.oec., tel 047/843-562, e-mail: maja.miksic(at)vuka.hr


Najnovije obavijesti