Novost

Odluku o ukidanju indeksa kao službene studentske isprave

12.09.2019 15:43 Novosti

Klasa: 011-01/19-01/02

Ur.br: 2133-61-01-19-01

Na temelju čl.102.st.2. Statuta Veleučilišta u Karlovcu, Stručno vijeće Veleučilišta u Karlovcu na 138.sjednici održanoj dana 11. srpnja 2019. godine, donijelo je

Odluku o ukidanju indeksa kao službene studentske isprave

Članak 1.

Ovom Odlukom ukida se indeks kao službena studentska isprava studenata preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija na Veleučilištu u Karlovcu.

Članak 2.

Službena studentska isprava za sve studente navedene u članku 1. ove Odluke je studentska iskaznica s podacima navedenim na njezinoj površini, čipu i magnetskoj kartici.

Studentska iskaznica je javna isprava kojom se dokazuje status studenta.

Članak 3.

Studentska iskaznica izdaje se prilikom upisa na studij.

Osobne evidencije, rezultati ispita, upisivanje ocjena i potpisa vrši se u Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU).

Članak 4.

U općim aktima Veleučilišta u Karlovcu riječ indeks se u odgovarajućoj primjeni i kontekstu zamjenjuje studentskom iskaznicom i Informacijskim sustavom visokih učilišta.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od početka ak.god.2019./2020.

 

Predsjedavajuća Stručnog vijeća

Dekanica:

Dr.sc. Nina Popović, prof.v.š.


Najnovije obavijesti