O studiju

Stručni studij MEHATRONIKE (180 ECTS bodova)

Veleučilište u Karlovcu, započelo je izvođenjem Stručnog studija studijskog programa mehatronika 2005.g. temeljem uvjetne Dopusnice za izvođenje Stručnog studija studijskog programa Mehatronika ( Klasa:UP/I-602-04/05-16/00472, Ur.br.:533-07-05-2) od  24.lipnja 2005.g. izdane od Ministra znanosti, obrazovanja i športa.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je dana 05.svibnja 2009.g. izdalo Dopusnicu za nastavak izvođenja Stručnog studija studijskog programa Mehatronika ( Klasa:UP/I-602-04/09-13/00043, Ur.br.:533-07-09-0002).

Na većini visokih učilišta koja danas u svijetu provode obrazovanje iz mehatronike program studija se sastoji od ravnomjerne zastupljenosti mehanike, elektronike i informatike. S namjerom integriranja znanja iz tih područja, Veleučilište u Karlovcu organizira i izvodi studij mehatronike. Studij traje 3 (tri) godine, odnosno 6 (šest) semestara.

Uvjeti upisa na studij

U 1. (prvu) godinu stručnog studija mogu se upisati sve osobe koje su završile četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, na jedan od dva načina:

 • na temelju položene državne mature

 • na temelju razredbenog postupka

Na temelju uspjeha na državnoj maturi izravno će se upisati pristupnici koji polože obavezne ispite državne mature:

 • Hrvatski jezik (osnovna ili viša razina uz koeficijent pretvorbe)

 • Matematika (osnovna ili viša razina uz koeficijent pretvorbe)

 • Strani jezik (osnovna ili viša razina uz koeficijent pretvorbe)

Razredbeni postupak, za kandidate koji nisu polagali državnu maturu, sastoji se od vrednovanja uspjeha postignutog u srednjoj školi. Vrednuje se opći uspjeh, te ocjene iz matematike, hrvatskog jezika i stranog jezika kroz sve godine srednjoškolskog obrazovanja.

Organizacija studija

Studij se sastoji od pripremnog dijela (I. i II. semestar), te od stručnog dijela ( III. do VI. semestar). Osim obveznih kolegija studenti u V. semestru upisuju i dva izborna kolegija od više ponuđenih. Uz nužna dva izborna kolegija studenti mogu upisati i fakultativne kolegije. Time se studenti usmjeravaju prema užoj specijalizaciji koja se u punoj mjeri postiže na specijalističkom diplomskom studiju. Stručna praksa se provodi u VI. semestru. U VI. semestru se također izrađuje završni rad. Izradom, te obranom završnog rada na završnom ispitu student završava studij.

Ciljevi studijskog programa:

 • usvajanje novih tehnologija i primjenu stečenih znanja i vještina za obavljanje složenih stručnih poslova u integriranom okružju strojarstva, elektrotehnike i elektronike,

 • uporabu matematičkih, računalnih i tehničkih alata u postupcima analize i sinteze strojarskih, elektromehaničkih i elektroničkih komponenata, uređaja i sustava,

 • održavanje i testiranje elektromehaničkih i elektroničkih sustava te interpretaciju dobivenih podataka, provedbu eksperimenata u laboratorijskim i industrijskim uvjetima,

 • kreiranje hardverskih i softverskih komponenti integriranih mehatroničkih sustava uz poštivanje ograničenja koje nameću cijena, sigurnost rada, i utjecaj na okoliš,

 • zapošljavanje i samozapošljavanje u tehničkom sektoru,

 • profesionalno napredovanje u grani strojarstva, elektrotehnike i elektronike ili sličnim tehničkim granama,

 • prilagodbu tehničkom, društvenom i poslovnom okruženju i uključivanje u sustav cjeloživotnog obrazovanja,

 • uspješan nastavak studija na specijalističkim diplomskim stručnim studijima.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Završetkom studija student stječe kompetencije osnovnih inženjerskih znanja iz strojarstva, industrijske elektronike i primijenjene informatike. Pri tome je programom i strukturom studija osigurano da ta znanja student stječe integrirano bez tradicionalnih strogih podjela između navedenih inženjerskih grana. Integrirano znanje mu omogućuje interdisciplinarni pristup radnim zadacima u struci.

Radna osposobljenost po završetku studija

Završetkom studija student je osposobljen za integriranje nadzorne i upravljačke elektronike, hidraulike i pneumatike, te informatičke podrške u proizvode strojogradnje. Time su obuhvaćeni temeljni poslovi konstrukcije, projektiranja i održavanja mehatroničkih sustava.

Osposobljenost za daljnje studiranje

Po završetku studija student ima dovoljno predznanja da može pratiti programe specijalističkog diplomskog studija Strojarstva na Veleučilištu u Karlovcu, odnosno programe specijalističkih diplomskih studija Mehatronike, Strojarstva, Elektrotehnike ili Informatike na drugim visokim učilištima.

Stručni odnosno akademski naziv koji se stječe završrtkom studija je:

Stručni prvostupnik (Baccalaureus / Baccalaurea) inženjer strojarstva

Stručni naziv na engleskom jeziku je: Professional Bachelor Engineer in Mechanical Engineering.

Usporedivost s programima inozemnih visokih učilišta

Pri izradi nastavnog program Stručnog studija mehatronike detaljno su analizirani programi studija mehatronike na mnogim visokim stručnim školama (FH = Fachhochschule) u Njemačkoj i Austriji. Najsličnije programe imaju FH Bochum, FH Karlsruhe, FH Niederrhein, FH Reutlingen, FH Heilbronn i FH Linz. Sličnost je u trajanju studija, trajanju prakse, strukturi studija, ponudi i programu kolegija. Program studija mehatronike na Veleučilištu u Karlovcu je presjek programa navedenih studija u Njemačkoj i Austriji.Program studija

Studij: MEHATRONIKA

Tjedno opterećenje: predavanja (P) + vježbe (V) ~ ECTS bodova (E)

Stručni studij - 180 ECTS bodova

I

II

III

IV

V

VI

Kolegij

P

V

E

P

V

E

P

V

E

P

V

E

P

V

E

P

V

E

Matematika I

3

3

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacrtna geometrija s tehničkim crtanjem

2

2

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnove informatike s primjenom računala

2

2

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnove elektrotehnike I

2

2

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehanika I

2

2

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacijska psihologija

1

1

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strani jezik (Engleski ili Njemački)

1

1

3,0

1

1

3,0

1

1

3,0

1

1

3,0

 

 

 

 

 

 

Matematika II

 

 

 

3

3

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnički materijali

 

 

 

2

1

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstruiranje računalom (CAD)

 

 

 

1

2

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnove elektrotehnike II

 

 

 

2

2

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehanika II

 

 

 

2

2

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehaničke tehnologije

 

 

 

2

2

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Građa računala

 

 

 

 

 

 

2

1

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnove programiranja (C)

 

 

 

 

 

 

2

2

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signali i sustavi

 

 

 

 

 

 

2

2

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronika I

 

 

 

 

 

 

2

2

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi strojeva

 

 

 

 

 

 

2

2

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vibracije i dinamika strojeva

 

 

 

 

 

 

2

2

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logička algebra i digitalni automati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

4,0

 

 

 

 

 

 

Obrada signala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

5,0

 

 

 

 

 

 

Osnove automatske regulacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

5,0

 

 

 

 

 

 

Elektronika II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

5,0

 

 

 

 

 

 

Pneumatika i hidraulika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

5,0

 

 

 

 

 

 

Organizacija i ekonomika poduzeća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

3,0

 

 

 

 

 

 

Mikrokontroleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

4,0

 

 

 

Senzori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

5,0

 

 

 

Aktuatori i zahvatnici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

5,0

 

 

 

Računalne mreže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

4,0

 

 

 

Poslovno pravo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0

2,0

 

 

 

Izborni kolegij I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

5,0

 

 

 

Izborni kolegij II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

5,0

 

 

 

Studentska praksa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

16

20

Završni rad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

10

Tjelesna i zdravstvena kultura (TZK)

0

2

0,0

0

2

0,0

0

2

0,0

0

2

0,0

 

 

 

 

 

 

Izborni kolegiji

P

V

E
Akvizicija signala

2

2

5,0
Mehaničke komponente u elektronici

2

2

5,0
Osnove robotike

2

2

5,0
Modeliranje i simuliranje

2

2

5,0
Algoritmi i strukture podataka

2

2

5,0
Mjerenja na energetskim strojevima

2

2

5,0
Upravljanje kvalitetom

2

2

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obradni strojevi

2

2

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAM i NC programiranje

2

2

5,0