Opći akti i pravilnici

Statut 2014

Pravilnik o postupku predlaganja, vrednovanja i usvajanja novih studijskih programa Veleučilišta u Karlovcu

Strategija razvoja 2011.-2016.

Strategija razvoja 2016.-2021.

Strategija upravljanja rizicima

Etički kodeks Veleučilišta

Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva

Procedura stvaranja ugovornih obveza nabave 2014

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Pravilnik o Erasmus programu međunarodne mobilnosti

Pravilnik o studiranju 2014

Pravilnik o studiranju 2016

Pravilnik o radu knjižnice

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o uredskom poslovanju

Sigurnosna politika informacijskih sustava za članice CARNeta

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Pravilnik o pravu korištenja osobnih zaštitnih sredstava na radu

Pravilnik o završnim radovima i ispitima

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Veleučilišta u Karlovcu

Poslovnik o radu Stručnog vijeća Veleučilišta u Karlovcu

Odluka o visini i načinu isplate za rad u vijećima

Pravilnik o načinu raspodjele i korištenje prihoda ostvarenih na tržištu

Odluka o razlikovnim kolegijima studenata koji su studirali po predbolonjskom programu

Odluka - ispit pred ispitnim povjerenstvom

Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija

Zahtjev za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

Pravilnik o ocjenjivanju studenata

Strateški program znanstvenih istraživanja 2013.-2018.

Pravilnik o osiguravanju kvalitete

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o organizaciji i djelovanju Centra za podršku studentima s invaliditetom

Pravilnik o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u nastavna zvanja

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Financijski plan 2013-2014-2015

Financijsko_izvjesce_2013

WEB ažuriranje

Financijski izvještaj i plan 01.01.2014-01.01.2015.

Statut Udruge diplomiranih studenata Veleučilišta u Karlovcu-ALUMNI VUKA

Pravilnik o sudjelovanju na stručnim i znanstvenim skupovima

Pravilnik o vođenju upisnika studentskih organizacija koje djeluju na Veleučilištu u Karlovcu

Pravilnik o nacinu i uvjetima obavljanja strucne prakse